Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 079 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Noc wszystkich świętych zamiast Halloven

środa, 28 października 2015 17:02

Zdjęcie użytkownika Barbara Łahoda-Chiniewicz.Zdjęcie użytkownika Barbara Łahoda-Chiniewicz.


Podziel się
oceń
15
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Nowenna za dusze w czyśćcu

niedziela, 25 października 2015 10:54

Nowenna za dusze w czyśćcu

 

 

Zbliża się listopad ,warto pamiętać o modlitwie za zmarłych ,troszkę zagapiłam się z tą nowenną ,ale myślę ,że można ją odmawiać zawsze ,bo przecież zawsze dusze w czyśćcu cierpiące potrzebują naszej pomocy

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu(24.X-1.XI)

 

WPROWADZENIE

Wiarę w świętych obcowanie i naszą miłość do zmarłych Kościół połączył ze szczególnym nabożeństwem za zmarłych, zwanym wypominkami.

Kościół zachęca nas do czynienia miłosierdzia wobec zmarłych przebywających w czyśćcu, którzy sami nie mogą już sobie pomóc, a poddani są jeszcze oczyszczeniu i dojrzewaniu do pełnego zjednoczenia z naszym Stwórcą, Bogiem Ojcem.

Naszej modlitwie będą towarzyszyć wybrane fragmenty kazań św. Jana Marii Vianneya (1786-1859), proboszcza z Ars, który wygłosił je w Dzień Zaduszny z myślą o ukazaniu wiernym cierpienia dusz czyśćcowych i sposobu ich ratowania.

Należy pamiętać, że św. Jan przepowiadał w duchu swej epoki, w której wizja czyśćca budziła przede wszystkim strach i grozę. W naszym modlitewniku został zachowany specyficzny styl tego świętego, z nadzieją, że jego słowa poruszą nasze serca i sumienia do nawrócenia się oraz do gorliwej modlitwy, odpustów i jałmużny za zmarłych.

Królowa Różańca Świętego

24  października 2015

Nowenna za dusze w czyśćcu

PIERW­SZY DZIEŃ NOWENNY

24 paź­dzier­nika

„Święci w nie­bie trosz­czą się o nasze zba­wie­nie, cho­ciaż od nas niczego nie potrze­bują. O ileż bar­dziej dusze czyść­cowe, które naszymi modli­twami wspie­ra­li­śmy, po wydo­sta­niu się z czyśćca, przez wdzięcz­ność będą o nas pamię­tać i nam w zba­wie­niu dopo­ma­gać. Biedne dusze w czyśćcu nic dla sie­bie uczy­nić nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwo­łuje, ten zawsze upra­gnioną łaskę otrzyma. Poświęćmy kilka godzin w ciągu oktawy na rzecz tak zba­wienną. Wiele, wiele bar­dzo dusz dosta­nie się do nieba przez Msze święte i modli­twy nasze, jał­mużny, umar­twie­nia

– św. Jan Maria Vianney.

Módlmy się za wszyst­kich zmar­łych potrze­bu­ją­cych Bożego miło­sier­dzia, a szcze­gól­nie za tych, któ­rzy w czyśćcu cier­pią naj­bar­dziej i naj­dłu­żej. Panu Bogu polećmy też zmar­łych, któ­rzy są bli­scy naszych ser­com… (można wymie­nić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdro­waś Maryjo…, Wieczny odpo­czy­nek…

Modli­twa :

Panie Boże miło­sierny, razem z wszyst­kimi zmar­łymi cier­pią­cymi w czyśćcu, dzię­ku­jemy Ci za dar czyśćca, w któ­rym możemy doświad­czyć oczysz­cze­nia i udo­sko­na­le­nia naszej miło­ści. Pro­simy Cię, aby ci, któ­rzy prze­cho­dzą ten pro­ces oczysz­cze­nia, mogli jak naj­szyb­ciej doj­rzeć do pełni miło­ści i osią­gnąć chwałę nieba. W tej inten­cji ofia­ru­jemy nasze modli­twy, prace i cier­pie­nia. Przyj­mij nasze bła­ga­nie i uwol­nij od wszyst­kich win zmar­łych, aby mogli się cie­szyć Tobą bez końca w nie­bie.

Amen.

 

DRUGI DZIEŃ NOWENNY

25 października

„O dzieci dro­gie, wołają rodzice, myśmy was tak kochali, czyż podobna, aby­ście nas teraz opu­ścili? Wy spo­czy­wa­cie na mięk­kim łożu, a my w ogniu strasz­nym. Wy się odda­je­cie zaba­wom, a my dzień i noc cier­pimy i pła­czemy. Uży­wa­cie owocu tru­dów naszych, a my opusz­czeni przez was od tylu lat, pono­simy katu­sze tak straszne. Ani jał­mużny nie czy­ni­cie, ani o Mszę świętą nie pro­si­cie dla przyj­ścia nam z pomocą. Może­cie nam ulżyć swoją modli­twą, może­cie nas z wię­zie­nia uwol­nić, a jed­nak nie pomy­śli­cie o tym. O jakże straszne są męczar­nie nasze!” – św. Jan Maria Vianney.

Módlmy się za wszyst­kich zmar­łych potrze­bu­ją­cych Bożego miło­sier­dzia, a szcze­gól­nie za naszych zmar­łych dziad­ków, rodzi­ców, mał­żon­ków, dzieci i krew­nych oraz zapo­mnia­nych przez naj­bliż­szych. Panu Bogu polećmy też zmar­łych, któ­rzy są bli­scy naszych ser­com… (można wymie­nić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdro­waś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modli­twa ;

Boże miło­sierny, przyj­mij do rado­ści wiecz­nej naszych zmar­łych rodzi­ców, któ­rzy tru­dzili się nad wycho­wa­niem dzieci. Prze­bacz im ich grze­chy i spraw, aby mogli oglą­dać Twoje Obli­cze. Pro­simy Cię, dobry Boże, za wszyst­kich naszych krew­nych, któ­rzy ode­szli już z tej ziemi, racz oka­zać im miło­sier­dzie i wpro­wadź do chwały nieba.

Amen.

 

TRZECI DZIEŃ NOWENNY
26 paź­dzier­nika

„Ten co się modli za duszami w czyśćcu cier­pią­cymi, skoro tylko sta­nie przed try­bu­na­łem Jezusa Chry­stusa dla zda­nia rachunku ze swego życia, dusze owe już sta­ra­niem jego uwol­nione z czyśćca, rzucą się do stóp Zba­wi­ciela i powie­dzą: »Panie, zli­tuj się nad tą duszą, ona nas wyrwała z pło­mieni, ona za nas uczy­niła zadość Twej spra­wie­dli­wo­ści. Zapo­mnij jej prze­wi­nie­nia, jak ona bła­gała, żebyś zapo­mniał prze­wi­nie­nia nasze«” – św. Jan Maria Vianney.

Módlmy się za wszyst­kich zmar­łych potrze­bu­ją­cych Bożego miło­sier­dzia, a szcze­gól­nie za bisku­pów, kapła­nów, sio­stry i braci zakon­nych, osoby peł­niące służbę w Kościele. Panu Bogu polećmy też zmarłych,którzy są bli­scy naszych ser­com… (można wymie­nić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdro­waś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modli­twa

Boże miło­sierny, udziel odpusz­cze­nia wszyst­kich grze­chów Twoim słu­gom i słu­żeb­ni­com, któ­rzy prze­by­wają w czyśćcu. Ofia­ru­jemy w ich inten­cji wszyst­kie nasze modli­twy i umar­twie­nia, nasze dobre myśli, słowa i uczynki oraz wszyst­kie czyn­no­ści codzienne, które podej­mu­jemy zgod­nie z Twoją wolą. Skła­damy też za nich, o dobry Boże, wszyst­kie odpu­sty, które możemy dzi­siaj uzy­skać. Boże Ojcze, ofia­ru­jemy Ci za dusze zmar­łych wszyst­kie Msze święte, które dzi­siaj skła­dają kapłani na całym świe­cie.

Amen.

 

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY

27 październik

„Prak­ty­ko­wa­nie modli­twy o uwol­nie­nie z czyśćca jest po modli­twie o nawró­ce­nie grzesz­ni­ków naj­mil­sze Bogu. Dusze czyść­cowe nic dla sie­bie zro­bić nie mogą, lecz mogą wiele dla swo­ich dobro­czyń­ców. Gdy­by­śmy wie­dzieli, jak wiele mogli­by­śmy otrzy­mać łask za pośred­nic­twem dusz czyść­co­wych, nie byłyby one tak zapo­mniane. Jeśli chcemy, bra­cia i sio­stry, zapew­nić sobie niebo, to módlmy się bez­u­stan­nie za duszami w czyśćcu cier­pią­cymi. Pewny to znak wybra­nia i potężny śro­dek do zba­wie­nia – modli­twa za zmar­łych. Bra­cia i sio­stry, ileż lat wypad­nie nam cier­pieć w czyśćcu, któ­rzy­śmy tyle popeł­nili grze­chów, i pod pozo­rem, żeśmy się wyspo­wia­dali, nie czy­nimy pokuty” – św. Jan Maria Vianney.

Módlmy się za wszyst­kich zmar­łych potrze­bu­ją­cych Bożego miło­sier­dzia, a szcze­gól­nie za przy­ja­ciół, sąsia­dów, współ­pra­cow­ni­ków, zna­jo­mych. Panu Bogu polećmy też zmar­łych, któ­rzy są bli­scy naszych ser­com… (można wymie­nić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdro­waś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modli­twa

Miło­sierny Boże, czasu ocze­ki­wa­nia na spo­tka­nie z Tobą nie można zmie­rzyć ziem­ską miarą czasu. Każde ocze­ki­wa­nie jest dłu­gie i bole­sne, bo jest mie­rzone tęsk­notą miło­ści. Pro­simy Cię za zmar­łych, któ­rzy cier­pią pokutę w ocze­ki­wa­niu na spo­tka­nie z Tobą, przyj­mij ich do rado­ści nieba.

Amen.

 

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY

28 październik

Dałby Bóg, żeby jedna z dusz przebywających w czyśćcu stanęła dziś na moim miejscu i opowiedziała sama męczarnie swoje; napełniłaby to miejsce swoimi jękami. Może wtedy by zmiękczyła i do modlitwy pobudziła serca wasze! O, jakże my cierpimy, uwolnijcie nas, bracia i siostry, z tych męczarni, tylko wy to możecie uskutecznić. O, gdybyście czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem! Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane, być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć!” (św. J.M. Vianney). Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za zmarłych nagle, nieprzygotowanych na śmierć, ofiary wojen, katastrof, kataklizmów, wypadków. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa

Boże, kochamy Cię ponad wszystko i pragniemy z Tobą przebywać przez całą wieczność. Prosimy Cię, udziel nam łaski miłości bliźniego, abyśmy gorliwie nieśli pomoc duszom przebywającym w czyśćcu. Prosimy Cię, miłosierny Boże, zmiłuj się nad nimi i ogarnij je swoim miłosierdziem. Spójrz na ich miłość, która dojrzewa w cierpieniu i pozwól im oglądać Twoje święte Oblicze.

Amen.

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY

29 październik

„Jakże prędko zapominamy o duszach w czyśćcu cierpiących. Można powiedzieć, że pamięć o umarłych przemija razem z dźwiękiem dzwonów. Cierpcie, biedne dusze, płaczcie w tym ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, daremne wasze wołania, nikt was nie usłyszy, nikt wam nie ulży. Oto, jak się wywdzięczamy, bracia drodzy, za miłość, za dobroć, jaką nam okazywali najbliżsi, najserdeczniejsi za życia. Nie bądźmy niewdzięczni, przewrotni, ponieważ pracując nad ich wybawieniem, pracujemy nad naszym własnym zbawieniem” – św. J.M. Vianney. Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, od których za ich życia doznaliśmy jakiegokolwiek dobra, a także za nauczycieli, wychowawców oraz osoby, które oddały życie w obronie Ojczyzny. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa

Boże miłosierny, Ty w tajemniczy sposób pozwalasz, aby człowiek miał szansę dojrzewania do nieba w oczyszczającym spotkaniu z Twoją miłością. Prosimy Cię za tymi wszystkimi, którzy doświadczają duchowego oczyszczenia po śmierci. Przyjmij ich łaskawie do chwały nieba, jak pielgrzymów, którzy z tęsknotą i bólem pragną Ciebie zobaczyć. Spraw, aby ich czyśćcowa droga zakończyła się jak najszybciej i mogli kosztować radości wiekuistych.

Amen.

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY

30 październik

„Pewną jest rzeczą, że nadzwyczaj mała jest liczba wybranych, którzy nie przechodzili przez płomienie czyśćcowe; że kary, jakie tam ponosili, są nad pojęcie nasze. Pewną jest rzeczą, że w rękach naszych mamy to wszystko, co potrzebne jest dla przyjścia z pomocą tym duszom nieszczęśliwym, to jest: modlitwy, pokuty, jałmużny, a nade wszystko Msze święte. Te dusze pełne miłości, wywdzięczając się, wyproszą dla nas tysiąc razy więcej, niż my im dajemy. Jeśli będziemy w czyśćcu, to nie omieszkają prosić Boga o tę samą łaskę dla nas, jaką myśmy wyprosili dla nich, bo one dobrze wiedzą, jakie tam straszne cierpienia” -św. J.M. Vianney. Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy dopuścili się grzechów przeciwko życiu: aborcji, eutanazji, morderstw, samobójstw, a także za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona). Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa

Boże miłosierny, Ty chcesz, aby każdy człowiek był zbawiony i radował się szczęściem w niebie, prosimy Cię, dopuść wszystkich zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości. Udziel im tej łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi i wszystkich świętych. Prosimy Cię także, abyś udzielił nam Twojego Ducha, który uzdolni nas do takiego życia, które będzie podobać się Tobie.

Amen.

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY

31 październik

„Jako katolicy wiemy dobrze, że jest czyściec. Jest to artykuł naszej wiary, że jeżeli pokuta nasza nie była odpowiednia do wielkości naszych grzechów, to chociaż grzechy nasze Pan Bóg nam przebaczył, gdyśmy się spowiadali, chociaż nas z wielkiej kary uwolnił, zostaniemy jednak dla uiszczenia się w zupełności z kary doczesnej skazani do czyśćca. Jeśli Bóg nie zostawia bez nagrody żadnej myśli dobrej, żadnego pragnienia i czynności chociażby najmniejszej, to nie zostawi także bez kary żadnego przewinienia. Pójdziemy do czyśćca i cierpieć będziemy, dopóki sprawiedliwość Boska nie uzna nas za zupełnie oczyszczonych” – św. J.M. Vianney. Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy za swego życia skrzywdzili nas lub naszych bliskich. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona). Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa

Panie Boże, Twoje miłosierdzie jest nieskończone, prosimy Cię, okaż w swej sprawiedliwości swą łaskawość wobec cierpiących w czyśćcu. Niech Twoja miłosierna miłość zgładzi ich grzechy i kary, aby oczyszczeni ogniem Twojej miłości mogli radować się chwałą nieba. Usłysz ich błagania, w których wielbią Twoją sprawiedliwość i wysławiają Twoje miłosierdzie. Amen.

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY

1 listopada „Za każdym razem, kiedy będziemy potrzebowali o coś prosić, zwracajmy się z ufnością do tych świętych dusz, pewni będąc, że za nami się wstawią do Boga. Jakież to szczęście dla nas, że w modlitwach, jakie za dusze czyśćcowe zanosimy, mamy tak wyborny środek na zapewnienie sobie nieba! Kiedy zechcemy prosić Boga o żal za grzechy, zwracajmy się do tych dusz, które tyle lat przebywały w płomieniach czyśćcowych! Kiedy zechcemy prosić o wytrwałość w dobrym, wzywajmy te dusze, które na skutek swej wytrwałości teraz oglądają Boga. W chorobie, w smutku, myślmy o czyśćcu i tych duszach, a nie zawiedziemy się” -św. J.M. Vianney. Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Bractwa Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, dobrodziejów i współpracowników Zgromadzenia Księży Marianów. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszych sercom… (można wymienić ich imiona).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

Modlitwa

Boże litościwy, prosimy Cię za Twoimi dziećmi, które są pogrążone w duchowym ogniu czyśćca. Prosimy Cię, przyspiesz chwilę ich pełnego oczyszczenia i pozwól im radować się chwałą nieba. Niech ogień Twojej miłości zakryje w nich wszelkie ślady grzechów i uzdolni ich do jak najszybszego spotkania z Tobą. Amen.

Modlitwa wieczorna

Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie – myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc, równie nieunikniona i tak jak ona głęboka. Spraw, aby była najpiękniejsza z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.


Podziel się
oceń
16
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

A szatanowi wydawało się,że jest potężniejszy od Boga

wtorek, 20 października 2015 10:03

Szatanowi wydaje się,że wygra z Bogiem – nic mylniejszego

 

Goj Musi Służyć Oraz Przyjąć Religię

Wywiad

D.Rockefeller Iluminata

Opublikowany 03.11.2013

Rockefellerowie należą do kilkunastu czołowych rodzin Iluminatów, które od stu lat rządzą światem.Europejskim odpowiednikiem klanu Rothschildów, władców Europy i „okolic”, są na gruncie amerykańskim Rockefellerowie. To klan arcybogatych, wpływowych satanistów dominujący w finansach imperium amerykańskiego, bastionu syjonizmu światowego. A satanistów dlatego, że uprawiają rytuały satanistyczne,”wyznają” okultyzm i kabałę. I dlatego, że stoją na czele wojny z chrześcijaństwem jako sponsorzy


Podziel się
oceń
12
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Jak doświadczyć Zaśnięcia w Duchu Świętym? POSŁUCHAJ

niedziela, 18 października 2015 9:32

Jak doświadczyć Zaśnięcia w Duchu Świętym? POSŁUCHAJ

 

<iframe width=”640″ height=”360″ src=” https://www.youtube.com/embed/rFzNAQoI6Yw?feature=player_embedded ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Jak doświadczyć Zaśnięcia w Duchu Świętym?

POSŁUCHAJ ks. Rafała Jarosiewicza:

https://www.youtube.com/watch?v=rFzNAQoI6Yw#t=501


Podziel się
oceń
5
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Dar modlitwy św. Gertrudy za dusze w czyśćcu cierpiące

niedziela, 04 października 2015 9:39

 

Zdjęcie użytkownika Barbara Łahoda-Chiniewicz.

 

 

 

 

Dar modlitwy św. Gertrudy za dusze w czyśćcu  cierpiące

 

 

Ojcze Przedwieczny  ofiaruje Ci,

Najdroższą Krew Boskiego Syna Twojego,…

Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu

ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawionymi

za  dusze w Czyśćcu  cierpiące,

za umierających  ,

za grzeszników na  świecie,

za grzeszników w Kościele powszechnym,

za grzeszników  w mojej rodzinie, a także w moim domu.

Amen

 

PS. Za każde odmówienie tej modlitwy  1000 dusz  uwalnianych  jest z czyśćca.

 
 

Podziel się
oceń
9
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

wtorek, 16 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  91 720